ISO-SERTIFISERING

ASVO Måløy AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Sertifiseringa gjeld for leveransar av tenester til NAV og andre kundar innan avklaring og arbeid. I tillegg gjeld sertifiseringa for arbeidstrening og kvalifisering for den ordinære arbeidsmarknaden.

Tidlegare har vi vore sertifisert etter ein europeisk kvalitetsstandard for sosiale teneste, EQUASS.

HMS OG ORGANISASJONSKART

Det øvste HMS- og kvalitetsansvar har dagleg leiar og styret i ASVO Måløy AS.

Ansvaret for oppdatering av HMS- og kvalitetssystemet har rådgjevar.

organisasjonskart

Referansar:

NS-EN ISO 9001:2015

4 Organisasjonen sin kontekst

4.4 Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5 Lederskap

6 Planlegging

Internkontrollforskrifta § 5:

Internkontroll innebærer at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.