ISO-SERTIFISERING

ASVO Måløy AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Sertifiseringa gjeld for leveransar av tenester til NAV og andre kundar innan avklaring og arbeid. I tillegg gjeld sertifiseringa for arbeidstrening og kvalifisering for den ordinære arbeidsmarknaden.

Tidlegare har vi vore sertifisert etter ein europeisk kvalitetsstandard for sosiale teneste, EQUASS.

HMS OG ORGANISASJONSKART

  • Overordna HMS- og kvalitetsansvar: dagleg leiar
  • Oppdatering av HMS- og kvalitetssystem: Arbeids- og studierådgjevar i samråd med dagleg leiar
  • Overordna drifts- og produksjonsansvar: dagleg leiar. Vara: Laila Johansen
  • Brannvernleiar: dagleg leiar. Vara: Laila Johansen

Referansar:

NS-EN ISO 9001:2015

4 Organisasjonen sin kontekst

4.4 Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5 Lederskap

6 Planlegging

Internkontrollforskrifta § 5:

Internkontroll inneberer at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, her under hvordan ansvar, oppgåver og myndigheit for arbeidet med helse, miljø og sikkerheit er fordelt.