Arbeidsførebuande trening (AFT)

Dette er eit tilbod til deg som ynskjer å kome i arbeid eller utdanning for å kvalifisere deg til arbeid. Vi vil hjelpe deg med tilrettelegging, rettleiing og avklaring av arbeidsevne. Programmet er midlertidig, og varar i inntil eitt år, med moglegheit for forlenging ved behov.

Eit typisk løp er inndelt i tre fasar:

Fase 1:

 • Introduksjonsmøte der vi går gjennom moglegheiter, rettar og pliktar i programmet.
 • Kartlegging av interesser, moglegheiter og utfordringar.
 • Karriere- og studierettleiing etter IPS-metodikk.
 • Utarbeiding av plan for arbeidstrening eller studieløp.

Fase 2:

 • Praksis i ekstern bedrift eller oppfølging i utdanning. Ved behov kan vi tilby tilpassa arbeidsoppgåver på ASVO, som gir god trening på vegen tilbake til arbeidslivet.
 • Oppfølging og rettleiing i arbeidstrening.
 • Samtalar med NAV undervegs og ved behov.
 • Gjennomgang av fråvær kvar månad, som blir sendt til NAV.
 • Oppsummering av plan kvar 3. månad, som NAV får tilsendt.

Fase 3: 

 • Hjelp til å søke ordinært arbeid eller vidare studium (søknadsskriving, rettleiing, intervjutrening med meir).
 • Dialog med NAV og arbeidsgjevar om eventuelle tilretteleggingstiltak.
 • Overgang til arbeid, studiar eller samtale med NAV om andre tiltak.

Har du spørsmål om arbeidsførebuande trening kan du ta kontakt med arbeids- og studierådgjevar John Ivar Sunde (46932944 / johnivar@asvomaloy.no), eller ta kontakt med din lokale rådgjevar i NAV.

45222687_2139932509371939_8197466871402856448_o
Arbeids- og studierådgjevar John Ivar Sunde.